Algemene verkoop voorwaarden Webshop | AB-Wooddesign

a)U navigeert doorheen de site, u kan klikken op elk artikel of op elke foto van uw keuze om zo meer info betreffende dat artikel te bekomen of om een grotere foto van uw gekozen artikel te zien.
b)Indien u dit artikel zou wensen te bestellen, kan u dat doen door simpelweg op de link te klikken met benaming “voeg toe aan winkelwagen”.
c)Nadat u op de link uitgelegd in (b) hebt geklikt komt u op de pagina van uw winkelwagentje terecht. (U kan ten alle tijden nog altijd uw aankoop ongedaan maken door op het (X) kruisje naast het bedrag te klikken).
d)U kan nu het juiste aantal nog aanpassen of nog verder aankopen doen. De reeds aangeduide goederen blijven dan zichtbaar op uw link met benaming” winkelwagen”.
e)Indien uw bestelling compleet is, en u wenst over te gaan tot definitieve bestelling, selecteert dan uw betalingsmethode.
f)U kan online betalen via pay -pal en of Sisow.
g)Elke reservatie of bestelling zal zo vlug als mogelijk bevestigd worden per e-mail. Hierbij wordt u ook op de hoogte gebracht van uw bestelling en van uw persoonlijke gegevens die u kan nakijken ingeval van verzending. Gelieve bij niet-ontvangst contact op te nemen met ons.
h)AB-Wooddesign kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor alle zendingen die u toekomen van Ab-Wooddesign op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven.
i)Ab-Wooddesign behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.
j)Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u ons AB-Wooddesign wanneer AB-Wooddesign de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.
De administratie van AB-Wooddesign geldt als bewijs van de door u aan AB-Wooddesign verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door AB-Wooddesign verrichte leveringen. AB-Wooddesign erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
k)Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles, behalve de verzendingskosten en 21% BTW tarief. / Tenzij anders vermeld per artikel.We bieden u producten aan tegen scherpe prijzen en willen dit graag zo houden, daarom rekenen we u de minimale verzendingskost apart aan. U kan er echter op rekenen dat dit enkel de werkelijke verzendkosten zijn en niets meer.
l)AB-Wooddesign heeft wel het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.
Aanbiedingen gelden zoals gewoonlijk zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.
m)VB Verzendingskosten: voor gewicht tot: :
België ≤ 2.5kg € 8,00
Luxemburg 0 tot 5kg € 15,00
Nederland 0 tot 5kg € 15,00
Verzendingskosten kunnen ten alle tijden veranderen of aangepast worden.
n)De bestelde goederen worden zo snel mogelijk na betaling en ontvangst op onze rekening op het leveringsadres bezorgd. We raden u aan een leveringsadres op te geven waar er tijdens de kantooruren steeds iemand aanwezig is. Dit kan eventueel het adres van een buur, de familie of uw werk zijn.
o)Mocht(en) het(/de) bestelde artikel(s) niet voorradig zijn, dan melden we dat ook in een e-mail.
p)AB-Wooddesign heeft een zeer mooi aanbod aan artikels, waarvan de meeste op stock zijn, anderen zijn beschikbaar op bestelling. AB-Wooddesign doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze bevestiging mails bij bestelling . Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en AB-Wooddesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.
q)Transport , Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. Tenzij door overmacht en diefstal.
AB-Wooddesign zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikels beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 48 uur na ontvangst. AB-Wooddesign behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.
r)De betaling gebeurt steeds in EURO.
s)De artikels blijven eigendom van AB-Wooddesign totdat deze volledig vergoed of betaald zijn , dit inclusief verzendingskosten en BTW.
t)De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken
- Enkel de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk, of in voorkomend geval het Vredegerecht te Waregem of te Harelbeke of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, is bevoegd.
u) Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht, Ondernemingen (boek VI WER) – art. VI.47 en volgende WER,Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29 en volgende WER
Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden ?
De consument moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep informeren over
zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek.
Wanneer begint de herroepingstermijn te lopen ?
De herroepingstermijn begint te lopen :
• voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de
consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed,
behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boeken VI en XIV van het Wetboek
van economisch recht;
o in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit
verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele
bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de
dag na fysieke in bezit name van het laatste goed of de laatste zending of
het laatste onderdeel;
o o in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te
rekenen vanaf de dag na fysieke in bezit name van het eerste goed.
Bijzondere bepalingen voor ondernemingen
De herroepingstermijn begint te lopen :
• Voor verkoopovereenkomsten, waaronder ook de overeenkomsten die betrekking hebben op
zowel goederen als diensten, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument
of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed;
Hoe moet de consument herroepen ?
De consument informeert AB-Wooddesign van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:
• het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming of de
beoefenaar van een vrij beroep;
• een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de
overeenkomst blijkt (bv. e-mail, sms, post, enz.);
. Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld.
De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.
Welke zijn de kosten ten laste van de consument ?
• de kosten voor het terugzenden van de goederen,
• de kosten verschuldigd aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep voor
de geleverde dienst tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat
gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde
van de herroepingstermijn.
Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen ?
• de consument zendt de goederen terug of overhandigt die de onderneming
AB-Wooddesign of aan een persoon die door de onderneming of die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld;
• de consument draagt altijd de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Welke zijn de modaliteiten voor terugbetaling ?
. AB-Wooddesign vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping. En dit na ontvangst van de goederen in uitstekende en onbeschadigde staat.
De terugbetaling zal geschieden met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij u als consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor
AB-Wooddesign geen kosten meebrengt.
.Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de
goederen ?
De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.
.Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen?
De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:
• na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen
met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming of de
• de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële
markt waarop de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep geen invloed heeft
en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of
zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd; Vb Maatwerk.
• de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere
producten;
• de consument specifiek aan een externe beoefenaar van een vrij beroep verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Zonder uitdrukkelijke toestemming van AB-Wooddesign.

V)AB-Wooddesign zal er alles aan doen om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Klanten die de nieuwsbrief wensen te ontvangen kunnen dit ten alle tijden ongedaan maken door simpelweg een mail te sturen met aanvraag tot schrapping uit ons mail bestand.
W)AB-Wooddesign zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van AB-Wooddesign, beperkingen die worden opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van AB-Wooddesign.
Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.
X)AB-Wooddesign behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.
Y)Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gezorgd dat onze site niet alleen gedetailleerd is, maar ook duidelijk. AB-Wooddesign bepaalt wel dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, prijzen of omschrijving of typfouten hebben geenszins invloed tot schadevergoeding.
Z)De Algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgemaakt . Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
Niettegenstaande deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU.
Aangepast op 24/01/2017(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

BELGIAN BEAUTY AWARD

Vervoer nodig?

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 AB-Wooddesign | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel